3%-

نگهدارنده

بنزوات سدیم FIC

قیمت اصلی 220,000 تومان بود.قیمت فعلی 213,000 تومان است.
2%-
قیمت اصلی 290,000 تومان بود.قیمت فعلی 285,000 تومان است.
2%-
قیمت اصلی 372,000 تومان بود.قیمت فعلی 365,000 تومان است.
3%-

نگهدارنده

سوربات پتاسیم FIC

قیمت اصلی 215,000 تومان بود.قیمت فعلی 208,000 تومان است.