کارموزین چیست؟

کارموزین که با نام آزوربین نیز شناخته می شود، عضوی از خانواده رنگ های مصنوعی...

4 Comments

برلیانت بلو

برلیانت بلو که با Eنامبر E133 نامگزاری شده است، پودری به رنگ آبی مایل قرمز...

mojavez